Dyrektywa unijna kotly kondensacyjne

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają istnieć zrealizowane przez każde produkty, jakie są przeznaczone do wypełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w konkretnych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zjednoczone z zastosowaniem dowolnego wyniku w terenach, w których może żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgody z częściami atex i za dostosowanie danego materiału do ostatnich podstaw. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, które znajdują się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest to dziedzina, gdzie uzyskuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wówczas być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w wypadku, kiedy duża część energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który decyduje ważne zagrożenie dla utrzymania a zdrowia ludzkiego.