Higiena pracy biurowej

Wszystka firma odpowiedzialna jest do dbania o bezpieczeństwo naszych gości. W szczególności wynika to przedsięwzięć, które w bliskiej pracy korzystają z ciężkich materiałów. Zdrowie oraz utrzymanie ludzi funkcjonujących w takich warunkach powinno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania w tle pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to właśnie tylko przedsiębiorstw, w których obsługiwane są łatwopalne materiały, mogące wykonywać atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć również ciecze, gazy, kiedy i daleko rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność mają pracownicy, uczestniczy w głównej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się użyć do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Prowadzi ono o tym, jakie materiały powinien zrobić pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, świadczy o tym, że wykonywa on całej oceny ryzyka, które jest połączone z ofertą zajścia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Jest to tzw. "ocena ryzyka", która zawiera między innymi inne elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) używane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące między nimi przebiegi także ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Ważne istnieje także uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, które mogą istnieć w jakiś sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sprawy zagrożenia, one jednocześnie nie będą wygodne.

Po zakończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany istnieje także, zgodnie z punktem 7.1 Rozporządzenia, do stworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się nieść z niewiele znacznych części, zawierać spis treści i oświadczenia pracodawcy o osoby chcących na nim zobowiązań. Do pierwszych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, dana o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a także dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien i mieć grafiki i systemy obiektu.

W projektu sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto zastosować z usług specjalistów. Rośnięcie i zdrowie pracowników jest jednak najważniejsze i o mieć pewność, że dobrze dokonaliśmy oceny ryzyka.