Srodki trwale i ich ewidencjonowanie

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, meble i inne urządzenia, których wartość w momencie ich nabycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych i musi on być współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych następuje w miesiącu, w którym został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych może być prowadzona w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej dokonania. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o obowiązującej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.